1 Generelt

Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved opprettelse av konto) gjelder for salg av varer og tjenester på Mspa.no til forbrukere.

Selger er: Mspa.no AS

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Mspa.no: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.Mspa.no

På Mspa.no kan du kjøpe varer og tjenester direkte av Mspa. For å utføre kjøp på Mspa.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Er du under 18 år, kan du bare handle, hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det. Du kan ikke benytte de andre betalingsmåtene som gjelder (se for eksempel punkt 4). Du kan også få en foresatt til å gjøre handelen for deg.

Vi leverer kun til Norge.

Mspa.no vil ta betalt for varer med mva.

Alle varer levert av Mspa.no kan brukes i Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

Dersom du kontakter Mspa.no via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss, kontakter du Mspa.no via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

2 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Mspa.no er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.

Ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt kan din bestilling, eller deler av den bli kansellert. Ved en slik situasjon vil du normalt få en melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Mspa.no vil sende en ordrebekreftelse når bestillingen er foretatt. Selger må deretter gi deg beskjed, hvis noe er utsolgt. Dine kvitteringer vil bli levert via epost uavhengig av hvilken betalingsmåte som er valgt.

3 Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved kjøp av varer fra Mspa.no ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

Ved tilbud på et produkt varer tilbudet i den oppgitte perioden eventuelt til vi er tomme på lageret for kampanje produktet.

4 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med faktura eller ved kjøpsfinansiering.

Ved valg av faktura eller kjøpsfinansiering som betalingsmåte vil det inngås egne avtaler for finansieringen, og du vil motta informasjon og avtaledokumenter fra den aktuelle leverandøren av finansieringen ved checkout.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av checkout. Kortet blir belastet samme dag som kjøpet blir foretatt.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Mspa.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Mspa.no i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Mspa.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Mspa gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Dersom kjøpet heves grunnet forsinket levering skal tilbakebetaling finne sted innen 14 dager etter at kjøpet er hevet.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Mspa har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen, eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du har bestilt, så vær snill å kontakte oss så raskt som mulig.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside.

6 Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist).

Skjema for angrerett ligger vedlagt i ordrebekreftelsen.

Ta kontakt med Selger og informer om at du ønsker å benytte angreretten.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten.
Du har risikoen og må selv dekke eventuelle kostnader knyttet til transporten av varen tilbake til Selgeren.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen.

Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldende vilkår.

Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

7 Forsinkelse av leveransen

Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.

8 Reklamasjon og garanti

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje innen to år etter at du overtok varen. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Forøvrig vises det til Mspa garantibevis:

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, primært ved å ta kontakt med Selger via nettsiden mspa.no/kundesenter og referer til  den ordren du ønsker å knytte reklamasjonskrav til.

Du vil få en bekreftelse (Saksnummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen, som vil komme på mail til den mailadressen du har registrert inne på service skjemaet. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av varen.

Du står selv ansvarlig for innsending og eventuelle kostnader i forbindelse med innsending av produkt/vare i forbindelse med reklamasjon og garanti.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

  1. holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  2. under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  3. under visse forutsetninger kreve prisavslag
  4. under visse forutsetninger kreve erstatning
  5. kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme tekniske feil. Ved samme feil 3 ganger vil selger tilby nytt produkt.

Hvis Selgerens retting eller omlevering vil medføre at du, ved normal postgang/forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for Selgerens regning.

Det er imidlertid ikke en mangel hvis feilen skyldes unormal slitasje eller uriktig bruk – f.eks. at du har brukt den i strid med bruksanvisningen, eller at den har vært utsatt for ytre påvirkning, f.eks. fuktskade. Manglende/feil bruk av vannkjemi o.l. Er det slike årsaker til feilen, har du normalt ikke krav på at selgeren dekker dine omkostninger til f.eks. reparasjon eller omlevering.

Om varen/produktet har blitt skadet som følge av en ytre påvirkning ( for eksempel støtskade, væskeskade, ikke tildekket display, lynnedslag eller slitasjeskader) dekkes dette ikke av garanti eller reklamasjonsretten, og man må betale for forhåndsundersøkelser og eventuelt for en reparasjon. De enkelte sakene vil kunne bli behandlet på følgende måte:

A. Om verkstedet vurderer feilen som at den ikke dekkes av garanti/reklamasjon, vil du motta et prisoverslag. Velger du å godta prisoverslaget vil vi fakturere deg i henhold til dette. Hvis ikke kan produktet returneres ureparert og du vil bli fakturert et undersøkelsesgebyr. Du kan selvfølgelig også velge å reparere og dekke reparasjonskostnaden i henhold til prisoverslag.

B. Om verkstedet vurderer feilen som en garanti/reklamasjonssak sak, vil du få reparasjonen utført kostnadsfritt. Kun evt fraktkostnader vil bli fakturert.

Dersom du ber oss slette din kundekonto, slettes også all kjøpshistorikk. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon. Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes. Dersom det etter sletting av kundekonto skulle oppstå behov for retur av vare til oss i forbindelse med reklamasjon, må det opprettes en ny kundekonto for at vi skal ha mulighet til å håndtere reklamasjonen.

Ved godkjent reklamasjon skal tilbakebetaling finne sted innen 14 dager.

Alle garantier gjelder for Norge

Forventet levetid på oppblåsbare spabad er 2-3 år .

Viktig informasjon:

Det hender at bunn-proppen, som sitter på innsiden av badet, ikke sitter helt fast og dermed spretter opp. Hensikten med denne proppen er å hindre vannet fra å strømme ut imens man kobler på gardena overgangen. Ved daglig bruk vil sikringen være korken på utsiden av badet, så lenge denne er skrudd på vil ikke badet lekke vann.

Dersom det blir liggende eksempelvis regnvann på toppen av glidelås-lokket eller klips-lokket vil dette etterhvert kunne trekke seg inn i lokket, noe som vil føre til at lokket kan bli fullt av vann, og dermed tyngre. For å unngå dette er det viktig at regn, snø og lignende blir fjernet underveis. Dersom overnevnte ikke blir tatt hensyn til vil stropper og/eller glidelås bli ødelagt over tid. Skader som oppstår grunnet for mye press, trykk eller lignende vil ikke bli dekket av garantien. For å forhindre at vann samler seg på lokket kan man for eksempel bruke et oppblåsbart isolasjonslokk, det kan også være lurt å eventuelt bruke en parasoll eller lignende.

Vannkvaliteten er med på å påvirke levetiden til badet og motor-enheten, det er derfor viktig å sørge for at verdiene i vannet er innenfor «ok-område». For å kontrollere verdiene i vannet brukes teststrips. Etter en slik måling vil man kunne se om det er nødvendig å tilsette justerende midler, for eksempel pH Up eller pH Down. Det er et krav at det benyttes sertifisert og godkjent vannkjemi kjøpt av mspa.no. Dersom du har brukt vannkjemi fra andre forhandlere vil all garanti kunne bortfalle.

Dersom belgen (den oppblåsbare delen) blir deformert grunnet sollys, for stort lufttrykk eller lignende vil garantien bortfalle. Det er derfor viktig å passe på at lufttrykket i boblebadet er innenfor ok-området. Lufttrykket kan måles ved å se på manometeret som sitter på utsiden av boblebadet. På modeller med et fastmontert display skal ikke den røde fargen være synlig på manometeret (lufttrykks-måleren). På modeller med håndkontroll skal ikke den hvite fargen være synlig på manometeret, dette står også forklart på utsiden av boblebadet.

Hvis badet blir stående i direkte sollys over tid vil belgen kunne bli deformert, det er derfor viktig å kontrollere lufttrykket, samt å utføre nødvendige endringer underveis. Temperaturendringer vil kunne endre trykket i boblebadet, badene er derfor designet på en måte slik at det er mulig å etterfylle luft selvom det er vann i boblebadet, om det er nødvendig. Det vil også være mulig å tappe badet for luft om det skulle være overfylt, dette gjøres ved å skru ut luftventilen som sitter på utsiden av badet, nederst til venstre for motoren.

Ved de forskjellige sesongene vil lufttrykket i boblebadet variere, det vil si at på sommeren vil det være viktig å passe på at boblebadet ikke har for mye luft. Og når vinteren kommer er det viktig å passe på at boblebadet har nok luft, da kulden vil føre til at den oppblåsbare delen kan miste luft.

Det oppblåsbare isolasjonslokket vil også bli påvirket av temperaturendringer, det er derfor viktig å huske på at lufttrykket i lokket vil endre seg etterhvert som det blir tatt av og på badet.

Mspa boblebad er utstyrt med en jordfeilbryter, ved et strømbrudd vil derfor ikke boblebadet skru seg på automatisk. Boblebadet må manuelt skrus på dersom det skulle oppstå et strømbrudd e.l.

Ved feil med produktet (som ikke skyldes kunden) vil den defekte komponenten/delen bli tilsendt kunden kostnadsfritt. Det vil også bli tilsendt video(er) som viser steg for steg hvordan den defekte delen byttes, samt skriftlig forklaring på hvordan dette gjøres.

Se vårt garantibevis

9 Betaling med kort

Vi forplikter oss i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

For å gjøre det enklere å handle hos oss neste gang kan du, ved betaling i kassa, selv velge å lagre kortinformasjonen din sikkert hos oss. Det er viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen. Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord med andre. For å utføre betalingen videreformidler vi dine opplysninger til vår betalingsleverandør. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte. (Klarna, DIBS, Afterpay)

10 Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.

11 Personalisering og profilering

Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos Mspa godtar du at vi personaliserer innholdet på web-siden basert på dine bevegelser og historikk, samt at dataene brukes til å legge deg inn i en interesse gruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne web sider.

12 Salgspant

Mspa.no har salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

13 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Mspa.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Mspa.no leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Mspa.no sin side. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte. Endringer i navn må gjøres ved å kontakte vårt kundesenter.

14 Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. Se egen lenke til denne på vår nettside.

15 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

16 Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

17 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Mspa.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Follo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Ved å være Trygg e-Handel sertifisert forplikter foretaket seg til å følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Mspa.no AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Mspa.