Bromin Tabs – 1 kg

kr 419,00

HER finner du all info om bruk av vannkjemi og justering av vannkvalitet:
SCANDINAVIAN SPACAREBRUK AV VANNKJEMI

Fare!
Kan forsterke brann, brandnærende. (H272)

Fare!
Farlig ved svelging. (H302)

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317)

Fare!
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H410)

SpaCare Bromin-tablettene brukes til å sikre vannhygienen i utendørs spa for å unngå klorlukt.

SpaCare Bromin-tablettene må bare tilsettes i en tablettholder/doseringsrør – aldri direkte i vannet.

Skal brukes sammen med SpaCare SpaChock.