Spa Frog bromin patron GUL

kr 149,00

På lager

Fare!
Kan forsterke brann; oksiderende (H272)

Fare!
Farlig ved svelging (H302).
Kan utløse en allergisk hudreaksjon (H317).

Fare!
Gir alvorlige etseskader på hud og
øyne (H314)

Fare!
Meget giftig for liv i vann (H400)

Bromin patron til Spa Frog. Monteres i Spa frog flotør eller i bad hvor systemet er ferdig montert. Rekker til 3-4 uker avhengig av bruk.